Na zajęciach z filozofii pracujemy metodą swobodnego tekstu autorstwa Celestyna Freneita. Dzieci zainspirowane problemem filozoficznym, obrazem czy filmem mają okazję do wyrażenia własnych myśli i odczuć na lekcji. Uczymy się rozwijać kreatywność nie przez krytykowanie, lecz rozbudzanie i zachęcanie do wspólnej pracy. Metoda swobodnego tekstu opiera się tekście pisanym (lub mówionym). Słowo może być przekazane za pomocą eseju, notatki czy nawet wiersza, choć wykorzystuje się także rysunek czy elementy dramy. Praca nad swobodnym tekstem ma kilka etapów: swobodne pisanie, czytanie, wspólny wybór tekstu, zbiorowa korekta pracy. Wybrany i zredagowany przez wszystkie dzieci tekst jest drukowany na łamach szkolnej gazetki. Ważne jest to, że dzieci uczą się dokonywać oceny, a nauczyciel ma być dla nich inspirującym przewodnikiem. Metodą zabawy dzieci uczą się nie bać własnej kreatywności, mądrze krytykować siebie kolegów, rozwijają własną refleksyjność i zdolności argumentacji, a także poznają zasady tak ważnej w życiu dorosłym pracy zespołowej.  

Krystyna Bielecka - nauczycielka filozofii i etyki

Feedback