MODEL ABSOLWENTA

 

Celem naszej pracy jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez umacnianie jego pasji i zainteresowań. Dużą uwagę przywiązujemy do solidnego wykształcenia zarówno w zakresie przedmiotów ogólnych, jak i filmowych, co pozwoli naszemu absolwentowi na podjęcie nauki w najlepszych liceach. Istotna jest dla nas współpraca z rodzicami.

 

ABSOLWENT GIMNAZJUM FILMOWEGO:

- odkrywa w sobie predyspozycje związane z szeroko pojętą sztuką filmową;

- rozwija swoją wiedzę ogólną, pracuje świadomie i poszerza swoje zainteresowania humanistyczne;

- interesuje się szeroko pojętą kulturą i sztuką;

- korzysta z wielu niezależnych źródeł informacji i posiada umiejętność ich analizowania;

- rozwija własną osobowość oraz talenty;

- szanuje innych ludzi;

- jest dobrze przygotowany do kolejnych etapów edukacji;

- wyróżnia się doświadczeniem filmowym i plastycznym;

- ma rozwiniętą umiejętność obserwacji i interpretacji otaczającej rzeczywistości;

- ma rozwiniętą wyobraźnię;

- jest erudytą;

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym;

- potrafi wyrażać swoje poglądy zarówno w gronie rówieśników, jak i na forum publicznym;

- zna język angielski oraz drugi język obcy (francuskiego lub hiszpańskiego) w stopniu dobrym;

- ma świadomość odpowiedzialności za własny rozwój

Feedback